Mieszkańcy i siedziby
Podstawy dzisiejszej struktury osadniczej Spiszu zaczęły się rodzić podczas kolonizacji sołtysiej w drugiej połowie XIII i w ciągu XIV wieku. Późniejsza kolonizacja wołoska już tylko uzupełniła tę strukturę zasiedleniem terenów na obrzeżach Spiszu i niektórych terenów górskich. Do powstania większości miast spiskich przyczynili się sprowadzeni przez króla węgierskiego, głównie z Saksonii, koloniści niemieccy. Część z tych miast spadła później do poziomu miejscowości rolniczych, wiele jednak zostało miastami do dzisiaj.
Dzisiaj na obszarze ograniczonym historyczną granicą Spiszu żyje w przybliżeniu 320 000 mieszkańców. Na obszarze 3 360 km2 gęstość zaludnienia wynosi 87,4 mieszkańca na km2. Jest to znacznie poniżej średniej słowackiej (108 mieszkańców na km2) ale znacznie wyżej od średniej górskich regionów Orawy (75,6 na km2) i Liptowa (67,5 na km2), które mają porównywalne warunki naturalne. Surowa przyroda Spiszu nie zniechęcała ludzi do zasiedlania tej podtatrzańskiej krainy. Rozlokowanie mieszkańców w granicach Spiszu jest bardzo nierównomierne. Koncentruje się ono w Kotlinie Hor-nadzkiej i Kotlinie Popradzkiej, podczas gdy tereny górskie są rzadko zasiedlone. Najgęściej zaludniony powiat Nowa Wieś Spiska (152 mieszkańców na km2) sąsiaduje z powiatem Gelnica (51 mieszkańców na km2), który ma najniższy wskaźnik zaludnienia.
Aktualnie 48 % mieszkańców powiatów spiskich żyje w miastach. Najbardziej zurbanizowany jest powiat Poprad (68%), njwięcej mieszkańców z terenów wiejskich ma powiat Gelnica (79%). Na opisywanym terytorium znajduje się czternaście miast: Poprad, Nowa Wieś Spiska, Kieżmark, Stara Lubowla, Lewocza, Krompachy, Svit, Gelnica, Biała Spiska, Wysokie Tatry, Spiśske Vlachy, Spiśske Podhradie, Podoliniec i Stara Wieś Spiska. Pod względem liczby mieszkańców największy jest Poprad (55 000 mieszkańców) i Nowa Wieś Spiska (39 000 mieszkańców). Trzem dalszym miastom powiatowym regionu Kieżmarkowi (17 900 mieszkańców), Starej Lubowli (15 650 mieszkańców) i Lewoczy (14 650 mieszkańców) przypadają dalsze trzy miejsca. Miasto powiatowe Gelnica (6 350 mieszkańców) jest dopiero na ósmym miejscu, za Krompachami (8 500 mieszkańców) i Svitem (7 550 mieszkańców). Ze 167 wiejskich siedzib największy jest Lendak z 4 100 mieszkańcami a dalszych 16 miejscowości ma więcej niż 2 000 mieszkańców.